Ord- och begreppslista

Barnperspektiv kan förstås som ett ideologiskt begrepp, som ett ställningstagande vuxna kan göra för barn. Det innebär en villighet att föra barnens talan och att agera för barns bästa.

Barns perspektiv är deras egen syn på vad som sker, vad de är med om och upplever. Det går inte att fullt ut inta en annan människas perspektiv, vare sig en vuxens eller ett barns. Vi kan inte blicka ut på världen genom barnets ögon. Men vi kan försöka närma oss barnets sätt att förstå och uppleva. Det fordrar att den vuxne är lyhörd inför varje enskilt barns sätt att uttrycka sig, är närvarande och respektfull. Det fordrar också att den vuxne använder sig av sin inlevelseförmåga och nyfikenhet genom att aktivt efterfråga varje enskilt barns syn

Kränkning är ett paraplybegrepp där mobbning, trakasserier och övrig kränkande behandling ingår. Här ryms alla typer av dålig behandling som gör att någon känner sig led­sen, sårad och mindre värd.

Kränkande behandling är ett begrepp som används i skollagen och innebär ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Mobbning är när någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara sig.

Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Det räcker med en händelse för att någon ska göra sig skyldig för trakasserier.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara kommentarer, visslingar, blickar, meddelanden, tafsningar eller rykten som handlar om sex eller den utsattes kropp och känns obehagliga för personen som är utsatt.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/likabehandlingsplan är en plan för skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Planen ska upprättas varje år och innehålla en beskrivning av skolans åtgärdande, förebyggande och främjande arbete.

Jämlikhet; handlar om att människor oavsett bakgrund ska ha samma och lika rättigheter.

Jämställdhet; syftar specifikt på jämlikhet mellan könen.

Kön; att någon är kvinna eller man. Diskrimineringsgrunden omfattar även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck; att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Sexuell läggning; omfattar enligt diskrimineringslagen heterosexuell, homosexuell respektive bisexuell läggning.

HBTQ; Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Källa: Rsfl.

Rasism är uppdelningen av människor utifrån föreställningar om hudfärg, etnicitet, religion, språk och/eller nationalitet. De föreställningarna tilldelar också grupper av människor olika egenskaper och beteenden. Det här handlar inte om hur kroppen ser ut eller fungerar utan om sociala konstruktioner, alltså idéer som präglar samhället. Rasism kan ta sig uttryck på olika sätt men utgår från den här uppdelningen av människor. Den här uppdelningen, den rasistiska strukturen, fördelar makt och resurser så att vissa får tillgång till mer och andra till mindre. Strukturen påverkar alla människor, där vissa ges fördelar av den och vissa drabbas negativt av den. Normen inom en rasistisk struktur är vithetsnormen.

Rasifiering är processen, alltså vad som händer, när en person eller en grupp människor utsätts för rasism. Ordet rasifiering används för att beskriva vad som sker när personen eller gruppen tillskrivs egenskaper och beteenden utifrån föreställningar om hudfärg, etnicitet, religion, språk och/eller nationalitet. På samma sätt som begreppet ”vithet” visar begreppet rasifiering på de sociala konstruktioner och föreställningar som är grunden för en rasistisk struktur.