Om Friends

Vår vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet!

Friends är en icke-vinstdrivande barnrättsorganisation vars uppdrag är att förebygga kränkande behandling och diskriminering och främja allas lika värde och möjligheter. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Genom vår långa erfarenhet har vi lärt oss att det krävs ett aktivt, medvetet och långsiktigt arbete för att förebygga och stoppa mobbning – ett arbete där alla är delaktiga. Tillsammans kan vi göra skillnad! Besök Friends hemsida för att läsa mer.

Friends grundpelare – utbildning

Friends kan erbjuda skolor,
 förskolor och idrottsföreningar en rad olika utbildningar. Alla utbildningar är förankrade inom aktuell
 forskning. Friends samarbete med skolor och idrottsföreningar börjar i de flesta fall med en kartläggning av 
klimatet i skolan/idrottsföreningen. Detta för att varje skola/idrottsförening är unik och har olika behov och förutsättningar för att jobba främjande för allas lika värde och förebyggande mot
 kränkningar och diskriminering. Varje år möter och utbildar vi ca 46 000 skolpersonal, föräldrar och 
barn. våra utbildningar rör bland annat barns rättigheter, normmedvetenhet ger verktyg i att synliggöra och förebygga kränkande behandling och diskriminering. 

Vi arbetar med en ”hela skolan-ansats” vilket innebär att all skolpersonal och
 ledning, samt elever och föräldrar involveras. Friends ger kunskap och verktyg
 så att de som arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot
 mobbning och kränkningar. Det handlar ofta om att öka kunskapen kring hur och 
varför kränkningar och diskriminering uppstår, samt hur skolan kan motverka kränkande och diskriminerande strukturer. Normkritik 
genomsyrar alla våra utbildningar. Läs mer på vår hemsida om våra utbildningar och arbetssätt.

Icke-vinstdrivande utan statliga bidrag

Friends har ett 90-konto tilldelat av Svensk insamlingskontroll och 
drivs helt utan statliga bidrag. Det innebär att det stöd som kommer från 
privatpersoner och företag är otroligt viktigt för att Friends arbete ska leva
 vidare ute i skolor, förskolor och idrottsföreningar. Läs mer på vår hemsida om hur du kan bidra till vårt arbete.