Tips på litteratur, hemsidor och rapporter

 

Hemsidor:

www.friends.se – Information och material för arbete mot mobbning och diskriminering

www.ungaklara.se – Information om aktuella föreställningar och relaterat arbetsmaterial.

www.medrattattvara.se – Projektets hemsida med material, kurs i normkritik och filmade scener från pjäsen Forever Alone.

www.bo.se – Barnombudsmannen

www.mucf.se – Myndigheten för civilsamhällesfrågor.

www.do.se – Mycket metodmaterial, tips och information att använda i likabehandlingsarbetet

www.skolverket.se – Mycket information och tips om hur arbetet med likabehandling kan läggas upp

www.skolinspektionen.se/beo – Barn- och elevombudet (BEO).

www.nnsg.se – Nätverket för normkritiska skolgrupper. Informativ och tydlig hemsida där du även kan beställa en fickhandbok gratis som innehåller 11 konkreta tips på hur skolan kan jobba för att skapa en tryggare skola för alla elever. Handboken är framtagen av elever inom Nätverket för normkritiska skolgrupper och är baserad på elevers egna upplevelser av skolan.

www.rfsl.se – Information, material och tips om arbete för lika rättigheter, kring kön/sexualitet/könsidentitet

www.umo.se – Här finns bl a små filmer kring diskrimineringsgrunderna

www.levandehistoria.se – Forum för levande historia.

 

Bokförlag och hemsidor med tips på en mångfald av litteratur för barn:

För bok och litteraturtips spana in Olika förlag och Vombat förlag. Projektet Brytiga böcker tipsar även om bra böcker som bryter begränsande normer. Se http://www.sensus.se/I-ditt-lan/Vasterbotten/Rattighetscentrum-Vasterbotten/brytigabocker/boktips/

www.olika.nu – Olika förlag som ger ut böcker med syfte att ge barn fler förebilder. Förebilder som visar alla de möjligheter som finns.

www.vombatforlag.se – Vombat Förlag. ”Tanken med våra böcker är att visa många olika aspekter av barn och ungdomars liv på ett normkreativt sätt. Kvalité, humor och värme får gå jämsides med mångfald och det som ibland avviker från det förväntade. Vi vill att barn som läser våra böcker ska känna igen sig själva, förundras, utmanas i tanken och kanske erövra nya världar.”

www.merbarnkultur.se/category/mer-tipsar/ – en förening som syftar till att ”främja utbudet av barnkultur med ett modernt afrosvenskt perspektiv samt stödja och ge ut barnböcker med ett modernt afrosvenskt perspektiv och därigenom skapa förebilder och motverka afrofobin i samhället.”

Även här finns bra tips på böcker för olika åldrar. https://merbarnkultur.se/2016/06/26/mers-sommartipslista/

www.resurssida.se – ”Vi tipsar om böcker och ibland också om teaterföreställningar, konstutställningar och filmer. Vi tror att representation gör skillnad, och vi vet att det är läsfrämjande!”

 

Rapporter och material:

Friendsrapporten 2016

http://friends.se/fakta-forskning/rapporter/friendsrapporten/

Framgångsfaktorer i likabehandlingsarbetet (DO) 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/framgangsfaktorer-i-likabehandlingsarbetet/

Antologi. Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar (Skolverket)

Se kapitel 6- ”Långvarig utsatthet drabbar hårt” av Björn Johansson och Erik Flygare, Örebro Universitet. ”Mobbning påverkar elevernas relationer till kamrater och vuxna, deras trygghet och känsla av sammanhang. Sämst är situationen för de långvarigt utsatta. Det är vanligt att de får skamkänslor som gör det svårt att etablera och upprätthålla sociala band till andra människor. Studien visar på den betydelse goda sociala relationer har, liksom konsekvenserna av frånvaron av dem.” Beställ eller ladda ner:

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3138.pdf%3Fk%3D3138

Lås upp – metodmaterial från mångkulturellt centrum

http://www.lasupp.nu/

Bilder som förändrar världen! En normkritisk bildhandbok från Gävle kommun

Beställ eller ladda ner: http://www.gavle.se/Kommun–politik/Press-och-informationsmaterial/Bilder-som-forandrar-varlden/

Rädda Barnen – Stopp min kropp! En bok om att jobba med barn och rätten till sin kropp

www.raddabarnnen.se

Barn äger! Handisams slutsatser och förslag utifrån studien ”Barn och unga med funktionsnedsättning – en beskrivning av deras vardag”.  http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2014/a-2014-9-barn-ager.pdf

Respekt – Barnombudsmannen, BO, har i 2016 års fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. Barnen BO har träffat berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Beställ eller ladda ner:

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/respekt-2016/

Hissad och dissad! Filmad föreläsning av Margareta Öhman. ”Barn som leker tillsammans är hela tiden involverade i ett relationsarbete där de både hissar och dissar varandra. De är positiva och uppmuntrar varandra samtidigt som de kränker, sänker och avvisar varandra. Det berättar psykologen och förskolekonsulten Margareta Öhman.” Se föreläsningen på UR Samtid http://urskola.se/Produkter/170416-UR-Samtiden-Se-barnet-i-forskolan-Hissad-och-dissad